Inspraak

In ons tehuis wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk overleg met de bewoner en zijn familie en dit zowel op individueel als op collectief vlak.

Individueel

Dagelijks staan we open voor wat de bewoner aanbrengt, door te luisteren of door een goede observatie. Het thuisgevoel waar we naar streven en de betrokkenheid van elk personeelslid geeft de bewoner de kans om in alle veiligheid voor zijn mening uit te komen.

Iedere maand is er een formeel moment waarbij de bewoner een gesprek heeft met een opvoeder. Hiermee bieden we de garantie dat de bewoner gehoord wordt, kan aangeven wat hij goed en minder goed vindt.

Handelingsplan

Jaarlijks wordt de bewoner bevraagd over de tevredenheid in verband met zijn handelingsplan (beschrijft alle hulp en diensten die de bewoner aangeboden worden) en kan hij voorstellen doen. Via een vragenboekje op maat van de gebruiker wordt de bewoner uitgenodigd om dit handelingsplan mee te evalueren en nieuwe elementen aan te brengen.

Collectief

Voor informatie over de activiteiten in ons tehuis en voor het bepalen van de activiteiten is er wekelijks een overlegmoment in de leefgroep als ook in de bezigheid. Wij noemen dit de weekplanning.

Bewonersraad

Per leefgroep is er een keer per maand een bewonersraad. Algemene informatie over de werking van ons tehuis wordt hier gegeven. Bewoners kunnen ook vragen, voorstellen, problemen en klachten aanbrengen. Er wordt bewust gewerkt aan het ondersteunen van de mondigheid van elke bewoner.

Gebruikersraad

Een afvaardiging van bewoners en families zetelt in de gebruikersraad. Informatie en advies als ook medezeggenschap van de gebruiker over de rechten en plichten tussen gebruiker en familie staan hier centraal.

We houden er aan om jaarlijks onze families of belangrijke vrienden van onze bewoners uit te nodigen op een familiaal overlegmoment. Informatie en overleg in een informele en hartelijke sfeer staan hierbij centraal.

Klachten

Wanneer een bewoner of zijn familie bij een probleem geen gepaste oplossing kan verkrijgen van de voorziening en dit leidt tot een breuk in het vertrouwen in de aangeboden dienstverlening, dan kan de bewoner of zijn familie hiervoor een klacht neerleggen. Dit kan mondeling of schiftelijk.